Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.Is<TValue> Method

Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na zadaný datový typ.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static bool Is<TValue>(
	this string value
)

Type Parameters

TValue

Datový typ, na který má být hodnota převedena

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být testována

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud lze parametr value převést na zadaný typ; jinak hodnota false

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

The Is<TValue> method is called by all other methods whose name begins with Is in the StringExtensions class. This method tests a string value to determine whether it can be converted to the specified data type.

Zobrazit: