Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.Write Method (Object)

Zapíše zadaný objekt jako řetězec v kódu HTML.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override void Write(
	Object value
)

Parameters

value
Type: System.Object
Objekt, který má být zakódován a zapsán
Zobrazit: