Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorage.CreateTransientScope Method

Vrátí slovník, který slouží k ukládání dat v přechodném oboru na základě oboru ve vlastnosti CurrentScope.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static IDisposable CreateTransientScope()

Return Value

Type: System.IDisposable
Adresář, v němž jsou uložena data přechodného oboru.
Zobrazit: