Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.ListBox Method (String, IEnumerable<SelectListItem>, IDictionary<String, Object>)

Vrátí ovládací prvek seznam HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované slovníkem atributů a který obsahuje položky zadaného seznamu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString ListBox(
	string name,
	IEnumerable<SelectListItem> selectList,
	IDictionary<string, Object> htmlAttributes
)

Parameters

name
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu name elementu HTML select.
selectList
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<SelectListItem>
Seznam instancí SelectListItem, které slouží k naplnění seznamu.
htmlAttributes
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
Názvy a hodnoty vlastních atributů elementu.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující ovládací prvek seznam.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML select element in the following form:

<select name="name" multiple="multiple" ...htmlAttributes...>
  <option value="selectList[0].Value">selectList[0].Text</option>
  <option value="selectList[1].Value">selectList[1].Text</option>
  ...
</select>
Zobrazit: