Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserResults Constructor (Block, IList<RazorError>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy ParserResults.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public ParserResults(
	Block document,
	IList<RazorError> parserErrors
)

Parameters

document
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Block
Kořenový uzel ve stromu syntaxe dokumentu
parserErrors
Type: System.Collections.Generic.IList<RazorError>
Seznam chyb, k nimž došlo během analýzy
Zobrazit: