Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.Remove Method (Object)

Odebere hodnotu, která má zadaný klíč, ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual bool Remove(
	Object key
)

Parameters

key
Type: System.Object
Klíč

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je dvojice klíč/hodnota odebrána, nebo false, pokud není položka key nalezena ve zřetězených objektech ScopeStorageDictionary a BaseScope.

Implements

IDictionary<TKey, TValue>.Remove(TKey)
Zobrazit: