Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.AsDecimal Method (String, Decimal)

Převede řetězec na číslo Decimal a určí výchozí hodnotu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static decimal AsDecimal(
	this string value,
	decimal defaultValue
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být převedena
defaultValue
Type: System.Decimal
Hodnota, která má být vrácena, pokud má parametr value hodnotu null nebo je neplatný.

Return Value

Type: System.Decimal
Převedená hodnota

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

For more information about how to use this method, see the AsDecimal() topic. If you think that your code might be passed null, an empty string (""), a value outside of the numeric range of the specified type, or a string value that cannot be converted to the specified type, you can use the AsDecimal overload to return a specified Decimal value instead of 0.

Zobrazit: