Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.As<TValue> Method (String, TValue)

Převede řetězec na zadaný datový typ a určí výchozí hodnotu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static TValue As<TValue>(
	this string value,
	TValue defaultValue
)

Type Parameters

TValue

Datový typ, na který má být hodnota převedena

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být převedena
defaultValue
Type: TValue
Hodnota, která má být vrácena, pokud má parametr value hodnotu null.

Return Value

Type: TValue
Převedená hodnota

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

For more information about how to use this method, see the As() topic.

Zobrazit: