Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorTemplateEngine.ParseTemplate Method (TextReader)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Analyzuje šablonu určenou položkou TextBuffer a vrátí její výsledek.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public ParserResults ParseTemplate(
	TextReader input
)

Parameters

input
Type: System.IO.TextReader
Vstupní text, který se má analyzovat

Return Value

Type: System.Web.Razor.ParserResults
Výsledný strom analýzy
Zobrazit: