Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorParser.CreateParseTask Method (TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří úlohu, která analyzuje zadaný objekt.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual Task CreateParseTask(
	TextReader input,
	Action<Span> spanCallback,
	Action<RazorError> errorCallback,
	SynchronizationContext context
)

Parameters

input
Type: System.IO.TextReader
Objekt k analýze
spanCallback
Type: System.Action<Span>
Zpětné volání rozpětí
errorCallback
Type: System.Action<RazorError>
Zpětné volání chyby
context
Type: System.Threading.SynchronizationContext
Kontext

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Vytvořená hodnota Task.
Zobrazit: