Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserHelpers.IsIdentifier Method (String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná řetězcová hodnota identifikátor.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool IsIdentifier(
	string value
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota ke kontrole

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je zadaná řetězcová hodnota identifikátor, jinak hodnota false
Zobrazit: