Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.Dispose Method

Uvolní všechny prostředky používané instancí třídy Database

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public void Dispose()

Implements

IDisposable.Dispose()
Zobrazit: