Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StartPage.Write Method (HelperResult)

Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu HelperResult jako řetězec v kódu HTML.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override void Write(
	HelperResult result
)

Parameters

result
Type: System.Web.WebPages.HelperResult
Výsledek pomocné rutiny, který má být zakódován a zapsán
Zobrazit: