Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.CheckBox Method (String, Object)

Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název a vlastní atributy definované objektem atributu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString CheckBox(
	string name,
	Object htmlAttributes
)

Parameters

name
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu name elementu ovládacího prvku HTML.
htmlAttributes
Type: System.Object
Objekt obsahující vlastní atributy pro element. Názvy a hodnoty atributů jsou načteny prostřednictvím reflexe zkoumáním vlastností objektu.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující ovládací prvek zaškrtávací políčko.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML input element in the following form:

<input type="checkbox" name="name" ...htmlAttributes... />

Zobrazit: