Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.ConfirmAccount Method (String)

Aktivuje členský účet čekající na schválení.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool ConfirmAccount(
	string accountConfirmationToken
)

Parameters

accountConfirmationToken
Type: System.String
Potvrzovací token k předání zprostředkovateli ověření.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je uživatelský účet potvrzený, jinak hodnota false.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Třída SimpleMembershipProvider byla inicializována pomocí volání do metody InitializeDatabaseConnection().

Můžete po uživatelích požadovat, aby před aktivováním účtu potvrdili své členství. Toho docílíte tak, že při vytváření uživatelského účtu zavoláte metodu SimpleMembershipProvider.CreateAccount(String, String, Boolean) nebo SimpleMembershipProvider.CreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>) a předáte hodnotu udávající, že chcete požadovat potvrzení. Tyto metody vrací token, který jedinečně reprezentuje uživatele. Obvykle vytvoříte hypertextový odkaz, který odkazuje na potvrzovací stránku ve vaší aplikaci, a který obsahuje token jako parametr s řetězcem dotazu v URL odkazu. Poté tento odkaz pošlete uživateli e-mailem.

Když uživatel klikne na tento odkaz, vyvolá tento odkaz vaši potvrzovací stránku. V kódu stránky přečtete token z parametru s řetězcem dotazu a poté zavoláte metodu ConfirmAccount(String). Pokud je token platný, je uživatelský účet potvrzen a aktivován.

Zobrazit: