Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.AsDecimal Method (String)

Převede řetězec na číslo datového typu Decimal.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static decimal AsDecimal(
	this string value
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být převedena

Return Value

Type: System.Decimal
Převedená hodnota

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

For more information about how to use this method, see the AsDecimal() topic. If you pass a non-numeric string value, an empty string (""), null, or a value outside the range of the specified type, the method returns 0. To avoid ambiguity about what the returned value means, call the IsDecimal(String) method first to check whether the input string can be converted to this type.

Zobrazit: