Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResponseExtensions.SetStatus Method (HttpResponseBase, HttpStatusCode)

Nastaví stavový kód HTTP odpovědi HTTP pomocí zadané výčtové hodnoty stavového kódu HTTP.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void SetStatus(
	this HttpResponseBase response,
	HttpStatusCode httpStatusCode
)

Parameters

response
Type: System.Web.HttpResponseBase
Instance odpovědi HTTP
httpStatusCode
Type: System.Net.HttpStatusCode
Stavový kód HTTP

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HttpResponseBase. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: