Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.AsBool Method (String, Boolean)

Převede řetězec na logickou hodnotu (true nebo false) a určí výchozí hodnotu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static bool AsBool(
	this string value,
	bool defaultValue
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být převedena
defaultValue
Type: System.Boolean
Hodnota, která má být vrácena, pokud má parametr value hodnotu null nebo obsahuje neplatnou hodnotu

Return Value

Type: System.Boolean
Převedená hodnota

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

For more information about how to use this method, see the AsBool() topic. If your code might receive as input an empty string (""), null, or a string value that cannot be converted to the specified type, you can use the AsBool overload to provide a default return value. For example, if you want to always return true by default in cases where value is invalid or null, you can use this method as shown in the example.

Zobrazit: