Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.GetUser Method (String, Boolean)

Vrátí informaci o uživatelském účtu pomocí zadaného uživatelského jména a volitelně aktualizuje časové razítko poslední aktivity pro uživatelský účet.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override MembershipUser GetUser(
	string username,
	bool userIsOnline
)

Parameters

username
Type: System.String
Jméno uživatele, pro kterého mají být získány informace.
userIsOnline
Type: System.Boolean
Hodnota true pro aktualizaci časového razítka poslední aktivity pro uživatelský účet, nebo hodnota false pro vrácení informací o uživatelském účtu bez aktualizace časového razítka.

Return Value

Type: System.Web.Security.MembershipUser
Objekt, který je vyplněný informacemi o uživatelském účtu, nebo hodnota null pokud není nalezen parametr username.

NoteNote

Pokud nebyla zavolána metoda InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele rolí prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele členství. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleMembershipProvider.

Zobrazit: