Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.RadioButton Method (String, Object, IDictionary<String, Object>)

Vrátí ovládací prvek přepínač HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString RadioButton(
	string name,
	Object value,
	IDictionary<string, Object> htmlAttributes
)

Parameters

name
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu name elementu ovládacího prvku HTML. Atribut name definuje skupinu, do které přepínač patří.
value
Type: System.Object
Hodnota pro přiřazení atributu value elementu.
htmlAttributes
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
Názvy a hodnoty vlastních atributů elementu.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující ovládací prvek přepínač.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML input element in the following form:

<input type="radio" name="name" value="value" ...htmlAttributes... />

Zobrazit: