Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.ValidationSummary Method

Vrátí element HTML div, který obsahuje neseřazený seznam všech chybových zpráv ověření ze slovníku stavů modelu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString ValidationSummary()

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML, která představuje chybové zprávy ověření.

This method is used in conjunction with the System.Web.Helpers.Validation class.

The returned markup consists of an HTML div element in the following form:

<div>
  <ul>
    <li>summary message</li>
    <li>summary message</li>
    ...
  <ul>
</div>

Each summary message contains a validation error message that is associated with a model-level and field-level error in the model-state dictionary.

Zobrazit: