Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.AsFloat Method (String, Single)

Převede řetězec na číslo Single a určí výchozí hodnotu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static float AsFloat(
	this string value,
	float defaultValue
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být převedena
defaultValue
Type: System.Single
Hodnota, která má být vrácena, pokud má parametr value hodnotu null.

Return Value

Type: System.Single
Převedená hodnota

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

For more information about how to use this method, see the AsFloat() topic. If you think that your code might be passed null, an empty string (""), a value outside of the numeric range of the specified type, or a string value that cannot be converted to the specified type, you can use the AsFloat overload to return a specified Single value instead of 0.

Zobrazit: