Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageRazorHost.RegisterSpecialFile Method (String, Type)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Registers the special file with the specified file name and base type.

Namespace:  System.Web.WebPages.Razor
Assembly:  System.Web.WebPages.Razor (in System.Web.WebPages.Razor.dll)

protected void RegisterSpecialFile(
	string fileName,
	Type baseType
)

Parameters

fileName
Type: System.String
Název souboru
baseType
Type: System.Type
The type of base file.
Zobrazit: