Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.RenderSection Method (String)

Na stránkách rozložení vykreslí obsah pojmenovaného oddílu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public HelperResult RenderSection(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
Oddíl, který má být vykreslen

Return Value

Type: System.Web.WebPages.HelperResult
Obsah HTML, který má být vykreslen

ExceptionCondition
HttpException

Oddíl name již byl vykreslen.

– nebo –

Oddíl name byl označen jako povinný, ale nebyl nalezen.

The RenderSection method assumes that a section passed to it in the name parameter actually exists. If the named section does not exist, the method throws an exception. If you want to use an optional section where the section might exist in an instance of a content page, use the RenderSection method overload to render the section.

Zobrazit: