Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.Hidden Method (String, Object, Object)

Vrátí skrytý ovládací prvek HTML, který má zadaný název, hodnotu a vlastní atributy definované v objektu atributu.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString Hidden(
	string name,
	Object value,
	Object htmlAttributes
)

Parameters

name
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu name elementu ovládacího prvku HTML.
value
Type: System.Object
Hodnota pro přiřazení atributu value elementu.
htmlAttributes
Type: System.Object
Objekt obsahující vlastní atributy pro element. Názvy a hodnoty atributů jsou načteny prostřednictvím reflexe zkoumáním vlastností objektu.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující skrytý ovládací prvek.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML input element in the following form:

<input type="hidden" name="name" value="value" ...htmlAttributes... />

Before the value object is rendered to the input element, the value object is converted into an array of bytes and encoded using base-64 encoding.

Zobrazit: