Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.CheckBox Method (String, Boolean, IDictionary<String, Object>)

Vrátí ovládací prvek zaškrtávací políčko HTML, který má zadaný název, výchozí stav zaškrtnutí a vlastní atributy definované ve slovníku atributů.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString CheckBox(
	string name,
	bool isChecked,
	IDictionary<string, Object> htmlAttributes
)

Parameters

name
Type: System.String
Hodnota pro přiřazení atributu name elementu ovládacího prvku HTML.
isChecked
Type: System.Boolean
Hodnota true , která označuje, že je atribut checked nastaven na hodnotuchecked; v opačném případě hodnota false.
htmlAttributes
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
Názvy a hodnoty vlastních atributů elementu.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Značka jazyka HTML představující ovládací prvek zaškrtávací políčko.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

The returned markup consists of an HTML input element in one of the following forms:

<input type="checkbox" name="name" checked="checked" ...htmlAttributes... />

isChecked is true.

<input type="checkbox" name="name" ...htmlAttributes... />

isChecked is false.

Zobrazit: