Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.AsDateTime Method (String, DateTime)

Převede řetězec na hodnotu DateTime a určí výchozí hodnotu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static DateTime AsDateTime(
	this string value,
	DateTime defaultValue
)

Parameters

value
Type: System.String
Hodnota, která má být převedena
defaultValue
Type: System.DateTime
Hodnota, která má být vrácena, pokud má parametr value hodnotu null nebo obsahuje neplatnou hodnotu Výchozí hodnota je minimální hodnota času v systému.

Return Value

Type: System.DateTime
Převedená hodnota

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

For more information about how to use this method, see the AsDateTime() topic. If you think that your code might be passed null or a string value that cannot be converted to the specified type, you can use the AsDateTime overload to return a specified DateTime value instead of the default time value (1/1/0001 12:00:00 AM).

Zobrazit: