Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Remove Method (String)

Odebere ze slovníku stavů modelu položku se zadaným klíčem.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool Remove(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String
Klíč elementu, který chcete odebrat

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud byla položka úspěšně odebrána ze slovníku stavů modelu, nebo false, pokud položka nebyla odebrána nebo ve slovníku stavů modelu neexistuje.

Implements

IDictionary<TKey, TValue>.Remove(TKey)
Zobrazit: