Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.ValidationMessage Method (String, String)

Vrátí element HTML span, který obsahuje chybovou zprávu ověření pro zadané pole formuláře.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IHtmlString ValidationMessage(
	string name,
	string message
)

Parameters

name
Type: System.String
Název pole formuláře, které bylo ověřováno.
message
Type: System.String
Chybová zpráva ověření, která se má zobrazit. Pokud je hodnota null, zobrazí se první chybová zpráva ověření spojená se zadaným polem formuláře.

Return Value

Type: System.Web.IHtmlString
Je-li hodnota v zadaném poli platná, bude tato hodnota null; jinak to bude značka jazyka HTML, která představuje chybovou zprávu ověření související se zadaným polem.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr name má hodnotu null nebo je prázdný.

This method is used in conjunction with the System.Web.Helpers.Validation class.

The returned markup consists of an HTML span element in the following form:

<span>message</span>

message contains the specified validation error message, or the first validation error message that is associated with the form field whose id attribute is name if message is null. Additional validation errors might be associated with the field and will be returned the next time that the form is submitted if the errors have not been resolved.

Zobrazit: