Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CallbackVisitor Constructor (Action<Span>, Action<RazorError>, Action<BlockType>, Action<BlockType>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje novou instanci třídy CallbackVisitor.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public CallbackVisitor(
	Action<Span> spanCallback,
	Action<RazorError> errorCallback,
	Action<BlockType> startBlockCallback,
	Action<BlockType> endBlockCallback
)

Parameters

spanCallback
Type: System.Action<Span>
Delegát pro návštěvu rozpětí
errorCallback
Type: System.Action<RazorError>
Delegát pro návštěvu chyby
startBlockCallback
Type: System.Action<BlockType>
Delegát pro návštěvu počátečního bloku
endBlockCallback
Type: System.Action<BlockType>
Delegát pro návštěvu koncového bloku
Zobrazit: