Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelStateDictionary.Remove Method (KeyValuePair<String, ModelState>)

Odebere ze slovníku stavů modelu první výskyt zadané položky.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool Remove(
	KeyValuePair<string, ModelState> item
)

Parameters

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<String, ModelState>
Položka k odebrání.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud byla položka úspěšně odebrána ze slovníku stavů modelu, nebo false, pokud položka nebyla odebrána nebo ve slovníku stavů modelu neexistuje.

Implements

ICollection<T>.Remove(T)
Zobrazit: