Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.CreateSanitizedId Method (String)

Nahrazuje každý neplatný znak v identifikátoru značky platným znakem jazyka HTML.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string CreateSanitizedId(
	string originalId
)

Parameters

originalId
Type: System.String
Identifikátor, který může obsahovat znaky, které se mají nahradit.

Return Value

Type: System.String
Upravený identifikátor značky, nebo hodnota null, pokud má parametr originalId hodnotu null nebo je prázdný nebo pokud parametr originalId nezačíná písmenem.

Valid characters consist of letters, numbers, and the hyphen ("-"), underscore ("_"), and colon (":") characters. All other characters are considered invalid. Each invalid character in originalId is replaced with the character specified in the HtmlHelper.IdAttributeDotReplacement property.

Zobrazit: