Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDictionary(TKey, TValue).Item – vlastnost

Získá nebo nastaví prvek se zadaným klíčem.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

TValue IDictionary<TKey, TValue>.this[
	TKey key
] { get; set; }

Parametry

key
Typ: TKey
Klíč elementu k získání nebo nastavení.

Hodnota vlastnosti

Typ: TValue
Element se zadaným klíčem. Pokud je vrácen žádný element, vyvolá NotSupportedException.

Implements

IDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>..::..Item

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance IDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> rozhraní.

Zobrazit: