Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IDictionary.Item – vlastnost

Získá nebo nastaví prvek se zadaným klíčem.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

Object IDictionary.this[
	Object key
] { get; set; }

Parametry

key
Typ: System..::..Object
Klíč elementu k získání nebo nastavení.

Hodnota vlastnosti

Typ: System..::..Object
Element se zadaným klíčem, nebo nullNothingnullptrunitodkaz null (Nothing v jazyce Visual Basic) Pokud klíč neexistuje.

Implements

IDictionary..::..Item

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance IDictionary rozhraní.

Zobrazit: