JwtBearerAuthenticationExtensions.UseJwtBearerAuthentication Method

Přidá middleware nosného tokenu JWT do kanálu vaší webové aplikace.

Namespace:  Owin
Assembly:  Microsoft.Owin.Security.Jwt (in Microsoft.Owin.Security.Jwt.dll)

public static IAppBuilder UseJwtBearerAuthentication(
	this IAppBuilder app,
	JwtBearerAuthenticationOptions options
)

Parameters

app
Type: IAppBuilder
Objekt IAppBuilder předaný vaší metodě konfigurace
options
Type: Microsoft.Owin.Security.Jwt.JwtBearerAuthenticationOptions
Třída možností, která řídí chování middlewaru

Return Value

Type: IAppBuilder
Parametr původní aplikace

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IAppBuilder. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: