Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ICollection(KeyValuePair(TKey, TValue)).Remove – metoda

Odebere první výskyt zadaného objektu ze slovníku neměnitelný.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool ICollection<KeyValuePair<TKey, TValue>>.Remove(
	KeyValuePair<TKey, TValue> item
)

Parametry

item
Typ: System.Collections.Generic..::..KeyValuePair<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>
Položka k odebrání ze slovníku.

Návratová hodnota

Typ: System..::..Boolean
true Pokud byla položka úspěšně odebrána; jinak false.

Implements

ICollection<(Of <(<'T>)>)>..::..Remove(T)

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance ICollection<(Of <(<'T>)>)> rozhraní.

Zobrazit: