Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ICollection(KeyValuePair(TKey, TValue)).CopyTo – metoda

Zkopíruje elementy kolekce do pole, počínaje zadaným indexem.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void ICollection<KeyValuePair<TKey, TValue>>.CopyTo(
	KeyValuePair<TKey, TValue>[] array,
	int arrayIndex
)

Parametry

array
Typ: array<System.Collections.Generic..::..KeyValuePair<(Of <(<'TKey, TValue>)>)>>[]()[][]
Jednorozměrné pole, které je cílem elementů zkopírovaných z kolekce. Pole musí mít indexování od nuly.
arrayIndex
Typ: System..::..Int32
Index založený na nule v array při kterém začíná kopírování.

Implements

ICollection<(Of <(<'T>)>)>..::..CopyTo(array<T>[]()[][], Int32)

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance ICollection<(Of <(<'T>)>)> rozhraní.

Zobrazit: