OAuthAuthorizationServerExtensions.UseOAuthAuthorizationServer Method

Přidá schopnosti serveru ověřování OAuth2 k webové aplikaci OWIN. Tento middleware provede zpracování požadavku pro koncové body Authorize a Token definované specifikací OAuth2. Viz také http://tools.ietf.org/html/rfc6749.

Namespace:  Owin
Assembly:  Microsoft.Owin.Security.OAuth (in Microsoft.Owin.Security.OAuth.dll)

public static IAppBuilder UseOAuthAuthorizationServer(
	this IAppBuilder app,
	OAuthAuthorizationServerOptions options
)

Parameters

app
Type: IAppBuilder
Tvůrce webových aplikací
options
Type: Microsoft.Owin.Security.OAuth.OAuthAuthorizationServerOptions
Možnosti, které řídí chování serveru ověřování.

Return Value

Type: IAppBuilder
Tvůrce aplikací

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IAppBuilder. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: