RouteCollectionExtensions.MapOwinRoute Method (RouteCollection, String, String, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary, Action<IAppBuilder>)

Poskytuje způsob pro definování tras pro kanál OWIN.

Namespace:  System.Web.Routing
Assembly:  Microsoft.Owin.Host.SystemWeb (in Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.dll)

public static Route MapOwinRoute(
	this RouteCollection routes,
	string routeName,
	string routeUrl,
	RouteValueDictionary defaults,
	RouteValueDictionary constraints,
	Action<IAppBuilder> startup
)

Parameters

routes
Type: System.Web.Routing.RouteCollection
Kolekce tras
routeName
Type: System.String
Název trasy
routeUrl
Type: System.String
Vzor adresy URL pro trasu
defaults
Type: System.Web.Routing.RouteValueDictionary
Hodnoty, které mají být použity, pokud adresa URL neobsahuje všechny parametry.
constraints
Type: System.Web.Routing.RouteValueDictionary
Regulární výraz, který určuje platné hodnoty pro parametr URL.
startup
Type: System.Action<IAppBuilder>
Metoda pro inicializaci kanálu, který zpracovává žádosti pro trasu.

Return Value

Type: System.Web.Routing.Route
Vytvořená trasa.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type RouteCollection. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: