Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.MergeAttributes<TKey, TValue> Method (IDictionary<TKey, TValue>, Boolean)

Přidá nové atributy nebo volitelně nahradí existující atributy ve značce.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void MergeAttributes<TKey, TValue>(
	IDictionary<TKey, TValue> attributes,
	bool replaceExisting
)

Type Parameters

TKey

Typ objektu klíče.

TValue

Typ objektu hodnoty.

Parameters

attributes
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<TKey, TValue>
Kolekce atributů, které chcete přidat nebo nahradit.
replaceExisting
Type: System.Boolean
Hodnota true určuje pro jednotlivé atributy v parametru attributes, že se má atribut nahradit, pokud už existuje atribut se stejným klíčem. Hodnota false určuje, že má být původní atribut ponechán nezměněný.
Zobrazit: