Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

SHEnumKeyEx function

Enumerates the subkeys of the specified open registry key.

Syntax


LSTATUS SHEnumKeyEx(
  _In_ HKEY    hkey,
       DWORD   dwIndex,
       LPTSTR  pszName,
  _In_ LPDWORD pcchName
);

Parameters

hkey [in]

Type: HKEY

A handle to the currently open key, or any of the following predefined values.

HKEY_CLASSES_ROOT

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_CURRENT_USER

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKEY_PERFORMANCE_DATA

HKEY_USERS

dwIndex

Type: DWORD

The index of the subkey to retrieve. This parameter should be zero for the first call and incremented for subsequent calls.

pszName

Type: LPTSTR

The address of a character buffer that receives the enumerated key name.

pcchName [in]

Type: LPDWORD

The address of a DWORD that, on entry, contains the size of the buffer at pszName, in characters. On exit, this contains the number of characters that were copied to pszName.

Return value

Type: LSTATUS

Returns ERROR_SUCCESS if successful, or a nonzero error code defined in Winerror.h otherwise. You can use the FormatMessage function with the FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM flag to retrieve a textual description of the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 2000 Professional, Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows 2000 Server [desktop apps only]

Header

Shlwapi.h

Library

Shlwapi.lib

DLL

Shlwapi.dll (version 4.71 or later)

Unicode and ANSI names

SHEnumKeyExW (Unicode) and SHEnumKeyExA (ANSI)

 

 

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft