Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Postupy: Implementace komponenty, která podporuje asynchronní vzor založený na událostech

.NET Framework (current version)
 

Následující příklad kódu implementuje součást s asynchronní metodu, podle požadavků Přehled asynchronních vzorů založených na událostech. Součást je číslo prime kalkulačky, který používá k určení, zda je číslo prvotní nebo složenou ze sít Eratosthenes algoritmus.

Rozsáhlá podpora pro tuto úlohu v sadě Visual Studio není k dispozici. Další informace naleznete v tématu Návod: Implementace komponenty, která podporuje asynchronní vzor založený na událostech.

Pro příklad klienta, který používá PrimeNumberCalculator součást, najdete v části Postupy: Implementace klienta asynchronního vzoru založeného na událostech.

Příklad

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

/////////////////////////////////////////////////////////////
#region PrimeNumberCalculator Implementation

public delegate void ProgressChangedEventHandler(
  ProgressChangedEventArgs e);

public delegate void CalculatePrimeCompletedEventHandler(
  object sender,
  CalculatePrimeCompletedEventArgs e);

// This class implements the Event-based Asynchronous Pattern.
// It asynchronously computes whether a number is prime or
// composite (not prime).
public class PrimeNumberCalculator : Component
{
  private delegate void WorkerEventHandler(
    int numberToCheck,
    AsyncOperation asyncOp);

  private SendOrPostCallback onProgressReportDelegate;
  private SendOrPostCallback onCompletedDelegate;

  private HybridDictionary userStateToLifetime = 
    new HybridDictionary();

  private System.ComponentModel.Container components = null;

  /////////////////////////////////////////////////////////////
  #region Public events

  public event ProgressChangedEventHandler ProgressChanged;
  public event CalculatePrimeCompletedEventHandler CalculatePrimeCompleted;

  #endregion

  /////////////////////////////////////////////////////////////
  #region Construction and destruction

  public PrimeNumberCalculator(IContainer container)
  {  
    container.Add(this);
    InitializeComponent();

    InitializeDelegates();
  }

  public PrimeNumberCalculator()
  {  
    InitializeComponent();

    InitializeDelegates();
  }

  protected virtual void InitializeDelegates()
  {
    onProgressReportDelegate =
      new SendOrPostCallback(ReportProgress);
    onCompletedDelegate =
      new SendOrPostCallback(CalculateCompleted);
  }

  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
    if (disposing)
    {
      if (components != null)
      {
        components.Dispose();
      }
    }
    base.Dispose(disposing);
  }

  #endregion // Construction and destruction

  /////////////////////////////////////////////////////////////
  ///
  #region Implementation

  // This method starts an asynchronous calculation. 
  // First, it checks the supplied task ID for uniqueness.
  // If taskId is unique, it creates a new WorkerEventHandler 
  // and calls its BeginInvoke method to start the calculation.
  public virtual void CalculatePrimeAsync(
    int numberToTest,
    object taskId)
  {
    // Create an AsyncOperation for taskId.
    AsyncOperation asyncOp =
      AsyncOperationManager.CreateOperation(taskId);

    // Multiple threads will access the task dictionary,
    // so it must be locked to serialize access.
    lock (userStateToLifetime.SyncRoot)
    {
      if (userStateToLifetime.Contains(taskId))
      {
        throw new ArgumentException(
          "Task ID parameter must be unique", 
          "taskId");
      }

      userStateToLifetime[taskId] = asyncOp;
    }

    // Start the asynchronous operation.
    WorkerEventHandler workerDelegate = new WorkerEventHandler(CalculateWorker);
    workerDelegate.BeginInvoke(
      numberToTest,
      asyncOp,
      null,
      null);
  }

  // Utility method for determining if a 
  // task has been canceled.
  private bool TaskCanceled(object taskId)
  {
    return( userStateToLifetime[taskId] == null );
  }

  // This method cancels a pending asynchronous operation.
  public void CancelAsync(object taskId)
  {
    AsyncOperation asyncOp = userStateToLifetime[taskId] as AsyncOperation;
    if (asyncOp != null)
    {  
      lock (userStateToLifetime.SyncRoot)
      {
        userStateToLifetime.Remove(taskId);
      }
    }
  }

  // This method performs the actual prime number computation.
  // It is executed on the worker thread.
  private void CalculateWorker(
    int numberToTest,
    AsyncOperation asyncOp)
  {
    bool isPrime = false;
    int firstDivisor = 1;
    Exception e = null;

    // Check that the task is still active.
    // The operation may have been canceled before
    // the thread was scheduled.
    if (!TaskCanceled(asyncOp.UserSuppliedState))
    {
      try
      {
        // Find all the prime numbers up to 
        // the square root of numberToTest.
        ArrayList primes = BuildPrimeNumberList(
          numberToTest,
          asyncOp);

        // Now we have a list of primes less than
        // numberToTest.
        isPrime = IsPrime(
          primes,
          numberToTest,
          out firstDivisor);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        e = ex;
      }
    }

    //CalculatePrimeState calcState = new CalculatePrimeState(
    //    numberToTest,
    //    firstDivisor,
    //    isPrime,
    //    e,
    //    TaskCanceled(asyncOp.UserSuppliedState),
    //    asyncOp);

    //this.CompletionMethod(calcState);

    this.CompletionMethod(
      numberToTest,
      firstDivisor,
      isPrime,
      e,
      TaskCanceled(asyncOp.UserSuppliedState),
      asyncOp);

    //completionMethodDelegate(calcState);
  }

  // This method computes the list of prime numbers used by the
  // IsPrime method.
  private ArrayList BuildPrimeNumberList(
    int numberToTest,
    AsyncOperation asyncOp)
  {
    ProgressChangedEventArgs e = null;
    ArrayList primes = new ArrayList();
    int firstDivisor;
    int n = 5;

    // Add the first prime numbers.
    primes.Add(2);
    primes.Add(3);

    // Do the work.
    while (n < numberToTest && 
        !TaskCanceled( asyncOp.UserSuppliedState ) )
    {
      if (IsPrime(primes, n, out firstDivisor))
      {
        // Report to the client that a prime was found.
        e = new CalculatePrimeProgressChangedEventArgs(
          n,
          (int)((float)n / (float)numberToTest * 100),
          asyncOp.UserSuppliedState);

        asyncOp.Post(this.onProgressReportDelegate, e);

        primes.Add(n);

        // Yield the rest of this time slice.
        Thread.Sleep(0);
      }

      // Skip even numbers.
      n += 2;
    }

    return primes;
  }

  // This method tests n for primality against the list of 
  // prime numbers contained in the primes parameter.
  private bool IsPrime(
    ArrayList primes,
    int n,
    out int firstDivisor)
  {
    bool foundDivisor = false;
    bool exceedsSquareRoot = false;

    int i = 0;
    int divisor = 0;
    firstDivisor = 1;

    // Stop the search if:
    // there are no more primes in the list,
    // there is a divisor of n in the list, or
    // there is a prime that is larger than 
    // the square root of n.
    while (
      (i < primes.Count) &&
      !foundDivisor &&
      !exceedsSquareRoot)
    {
      // The divisor variable will be the smallest 
      // prime number not yet tried.
      divisor = (int)primes[i++];

      // Determine whether the divisor is greater
      // than the square root of n.
      if (divisor * divisor > n)
      {
        exceedsSquareRoot = true;
      }
      // Determine whether the divisor is a factor of n.
      else if (n % divisor == 0)
      {
        firstDivisor = divisor;
        foundDivisor = true;
      }
    }

    return !foundDivisor;
  }

  // This method is invoked via the AsyncOperation object,
  // so it is guaranteed to be executed on the correct thread.
  private void CalculateCompleted(object operationState)
  {
    CalculatePrimeCompletedEventArgs e =
      operationState as CalculatePrimeCompletedEventArgs;

    OnCalculatePrimeCompleted(e);
  }

  // This method is invoked via the AsyncOperation object,
  // so it is guaranteed to be executed on the correct thread.
  private void ReportProgress(object state)
  {
    ProgressChangedEventArgs e =
      state as ProgressChangedEventArgs;

    OnProgressChanged(e);
  }

  protected void OnCalculatePrimeCompleted(
    CalculatePrimeCompletedEventArgs e)
  {
    if (CalculatePrimeCompleted != null)
    {
      CalculatePrimeCompleted(this, e);
    }
  }

  protected void OnProgressChanged(ProgressChangedEventArgs e)
  {
    if (ProgressChanged != null)
    {
      ProgressChanged(e);
    }
  }

  // This is the method that the underlying, free-threaded 
  // asynchronous behavior will invoke. This will happen on
  // an arbitrary thread.
  private void CompletionMethod( 
    int numberToTest,
    int firstDivisor, 
    bool isPrime,
    Exception exception, 
    bool canceled,
    AsyncOperation asyncOp )

  {
    // If the task was not previously canceled,
    // remove the task from the lifetime collection.
    if (!canceled)
    {
      lock (userStateToLifetime.SyncRoot)
      {
        userStateToLifetime.Remove(asyncOp.UserSuppliedState);
      }
    }

    // Package the results of the operation in a 
    // CalculatePrimeCompletedEventArgs.
    CalculatePrimeCompletedEventArgs e =
      new CalculatePrimeCompletedEventArgs(
      numberToTest,
      firstDivisor,
      isPrime,
      exception,
      canceled,
      asyncOp.UserSuppliedState);

    // End the task. The asyncOp object is responsible 
    // for marshaling the call.
    asyncOp.PostOperationCompleted(onCompletedDelegate, e);

    // Note that after the call to OperationCompleted, 
    // asyncOp is no longer usable, and any attempt to use it
    // will cause an exception to be thrown.
  }


  #endregion

  /////////////////////////////////////////////////////////////
  #region Component Designer generated code

  private void InitializeComponent()
  {
    components = new System.ComponentModel.Container();
  }

  #endregion

}

public class CalculatePrimeProgressChangedEventArgs :
    ProgressChangedEventArgs
{
  private int latestPrimeNumberValue = 1;

  public CalculatePrimeProgressChangedEventArgs(
    int latestPrime,
    int progressPercentage,
    object userToken) : base( progressPercentage, userToken )
  {
    this.latestPrimeNumberValue = latestPrime;
  }

  public int LatestPrimeNumber
  {
    get
    {
      return latestPrimeNumberValue;
    }
  }
}

public class CalculatePrimeCompletedEventArgs :
  AsyncCompletedEventArgs
{
  private int numberToTestValue = 0;
  private int firstDivisorValue = 1;
  private bool isPrimeValue;

  public CalculatePrimeCompletedEventArgs(
    int numberToTest,
    int firstDivisor,
    bool isPrime,
    Exception e,
    bool canceled,
    object state) : base(e, canceled, state)
  {
    this.numberToTestValue = numberToTest;
    this.firstDivisorValue = firstDivisor;
    this.isPrimeValue = isPrime;
  }

  public int NumberToTest
  {
    get
    {
      // Raise an exception if the operation failed or 
      // was canceled.
      RaiseExceptionIfNecessary();

      // If the operation was successful, return the 
      // property value.
      return numberToTestValue;
    }
  }

  public int FirstDivisor
  {
    get
    {
      // Raise an exception if the operation failed or 
      // was canceled.
      RaiseExceptionIfNecessary();

      // If the operation was successful, return the 
      // property value.
      return firstDivisorValue;
    }
  }

  public bool IsPrime
  {
    get
    {
      // Raise an exception if the operation failed or 
      // was canceled.
      RaiseExceptionIfNecessary();

      // If the operation was successful, return the 
      // property value.
      return isPrimeValue;
    }
  }
}


#endregion

Zobrazit: