Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Environment.GetEnvironmentVariables (EnvironmentVariableTarget)

.NET Framework (current version)
 

Načte všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty z aktuální proces nebo z klíče registru operačního systému Windows pro aktuálního uživatele nebo místní počítač.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static IDictionary GetEnvironmentVariables(
	EnvironmentVariableTarget target
)

Parametry

target
Type: System.EnvironmentVariableTarget

Jeden z EnvironmentVariableTarget hodnoty.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.IDictionary

Slovník, který obsahuje všechny názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty ze zdroje určené target parametr; jinak se nacházejí prázdný slovník, pokud žádné proměnné prostředí.

Exception Condition
SecurityException

Volající nemá požadované oprávnění k provedení této operace pro zadanou hodnotu target.

ArgumentException

target obsahuje neplatnou hodnotu.

target Parametr určuje, jestli je zdroj aktuální proces, klíč registru pro aktuálního uživatele nebo klíč registru pro místní počítač.

Názvy a hodnoty proměnné prostředí jsou uloženy jako páry klíč/hodnota ve vráceném IDictionary objektu.

Následující příklad vytvoří proměnné prostředí pro cíle procesu, uživatele a počítače, zkontroluje, zda registr operačního systému obsahuje proměnné prostředí uživatele a počítače, a pak odstraní proměnné prostředí.

// This example demonstrates the 
//   Environment.GetEnvironmentVariable,
//   Environment.SetEnvironmentVariable, and 
//   Environment.GetEnvironmentVariables overloaded methods.

using System;
using System.Collections;
using Microsoft.Win32;

class Sample 
{
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Globals: 
//-------------------------------------------------------------------------------------
  protected static string fmtNameValue = " {0} {1}.";
  protected static string myVarSuffix = "_GETSET_ENVAR_SAMPLE";

// Four relatively unique environment variable names.
  protected static string myVarA = "A" + myVarSuffix; // default process
  protected static string myVarB = "B" + myVarSuffix; // Current Process
  protected static string myVarC = "C" + myVarSuffix; // Current User
  protected static string myVarD = "D" + myVarSuffix; // Local Machine
//=====================================================================================
// EachVariable: 
// Test whether a specific environment variable exists in a target.
// This section demonstrates Environment.GetEnvironmentVariable.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  protected static void EachVariable(string var, EnvironmentVariableTarget tgt)
  {
  string str;
  //
  if (0 == tgt)     // Zero means use the default target.
    str = Environment.GetEnvironmentVariable(var);
  else
    str = Environment.GetEnvironmentVariable(var, tgt);
  Console.WriteLine(fmtNameValue, 
           var, (String.IsNullOrEmpty(str) ? "doesn't exist" : str));
  }
//-------------------------------------------------------------------------------------
// CheckEachVariable: 
// Uses EachVariable to test whether each environment variable exists in a target.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  protected static void CheckEachVariable()
  {
  Console.WriteLine("Process:");
  EachVariable(myVarA, 0); // Check the default target (current process)
  EachVariable(myVarB, EnvironmentVariableTarget.Process);
  EachVariable(myVarC, EnvironmentVariableTarget.Process);
  EachVariable(myVarD, EnvironmentVariableTarget.Process);
  Console.WriteLine();

  Console.WriteLine("User:");
  EachVariable(myVarA, EnvironmentVariableTarget.User);
  EachVariable(myVarB, EnvironmentVariableTarget.User);
  EachVariable(myVarC, EnvironmentVariableTarget.User);
  EachVariable(myVarD, EnvironmentVariableTarget.User);
  Console.WriteLine();

  Console.WriteLine("Machine:");
  EachVariable(myVarA, EnvironmentVariableTarget.Machine);
  EachVariable(myVarB, EnvironmentVariableTarget.Machine);
  EachVariable(myVarC, EnvironmentVariableTarget.Machine);
  EachVariable(myVarD, EnvironmentVariableTarget.Machine);
  Console.WriteLine();
  }
//=====================================================================================
// AllVariables: CheckAllVariables helper function.
// This section demonstrates Environment.GetEnvironmentVariables.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  private static void AllVariables(EnvironmentVariableTarget tgt)
  {
  string value;
  string key;

  foreach(DictionaryEntry de in Environment.GetEnvironmentVariables(tgt))
    {
    key  = (string)de.Key;
    value = (string)de.Value;
    if (key.Contains(myVarSuffix))
      Console.WriteLine(fmtNameValue, key, value);
    }
  Console.WriteLine();
  }
//=====================================================================================
// CheckAllVariables: 
// Uses AllVariables to test whether each environment variable exists in a target.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  protected static void CheckAllVariables()
  {
  Console.WriteLine("Process:");
  AllVariables(EnvironmentVariableTarget.Process);

  Console.WriteLine("User:");
  AllVariables(EnvironmentVariableTarget.User);

  Console.WriteLine("Machine:");
  AllVariables(EnvironmentVariableTarget.Machine);
  }
//=====================================================================================
// ChkReg: CheckRegistry helper function.
// This function filters out irrelevant environment variables. 
//-------------------------------------------------------------------------------------
  private static void ChkReg(RegistryKey rk)
  {
  bool exists = false;
  string registryNone = " Environment variable doesn't exist.";

  foreach (string s in rk.GetValueNames())
    {
    if (s.Contains(myVarSuffix))
      {
      Console.WriteLine(fmtNameValue, s, (string)rk.GetValue(s));
      exists = true;
      }
    }
  if (exists == false)
    Console.WriteLine(registryNone);
  Console.WriteLine();
  }
//-------------------------------------------------------------------------------------
// CheckRegistry: 
// Uses ChkReg to display the User and Machine environment variables in the registry.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  protected static void CheckRegistry()
  {
  string subkeyU = @"Environment";
  string subkeyM = @"System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment";
  string fmtSubkey = "\"{0}\" key:";

  Console.WriteLine(fmtSubkey, subkeyU);
  ChkReg(Registry.CurrentUser.OpenSubKey(subkeyU));

  Console.WriteLine(fmtSubkey, subkeyM);
  ChkReg(Registry.LocalMachine.OpenSubKey(subkeyM));
  }
//=====================================================================================
// Main:
//-------------------------------------------------------------------------------------
  public static void Main() 
  {
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Environment variable values
//-------------------------------------------------------------------------------------
  string existsA = "exists in the default target (Process)";
  string existsB = "exists in Process";
  string existsC = "exists in User";
  string existsD = "exists in Machine";
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Messages:
//-------------------------------------------------------------------------------------
  string msg1 = "Step 1:\n" +
            " Check whether the environment variables already exist in \n" + 
            " the various targets...\n";
  string msg2 = "Step 2:\n" +
            " Set the environment variable for each target...\n";
  string msg31 = "Step 3, part 1:\n" + 
            " Display the environment variables in each target...\n";
  string msg32 = "Step 3, part 2:\n" +
            " Check whether the User and Machine environment variables \n" +
            " were created in the Windows operating system registry...\n";
  string msg41 = "Step 4, part 1:\n" +
            " Delete the environment variables created for this sample...\n";
  string msg42 = "Step 4, part 2:\n" +
            " Check whether the environment variables were deleted \n" +
            " in each target...\n";
  string msg43 = "Step 4, part 3:\n" + 
            " Check whether the User and Machine environment variables \n" +
            " were deleted from the Windows operating system registry...\n";
  string fmt2x  = " {0,9}: Set {1} = \"{2}\"";
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 1:
// Check whether the sample environment variables already exist.
// WARNING: These variables will be deleted at the end of this sample.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg1);
  CheckEachVariable();
  Console.WriteLine();
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 2:
// Set the environment variable for each target.
// This section demonstrates Environment.SetEnvironmentVariable.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg2);
// Set the environment variable for the default target (the current process).
  Console.WriteLine(fmt2x, "(default)", myVarA, existsA);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarA, existsA);

// Set the environment variable for the current process.
  Console.WriteLine(fmt2x, "Process", myVarB, existsB);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarB, existsB, 
    EnvironmentVariableTarget.Process);

// Set the environment variable for the current user.
  Console.WriteLine(fmt2x, "User", myVarC, existsC);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarC, existsC, 
    EnvironmentVariableTarget.User);

// Set the environment variable for the local machine.
  Console.WriteLine(fmt2x, "Machine", myVarD, existsD);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarD, existsD, 
    EnvironmentVariableTarget.Machine);
  Console.WriteLine();
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 3, part 1:
// Display the environment variables in each target.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg31);
  CheckAllVariables();
  Console.WriteLine();
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 3, part 2:
// Check whether the User and Machine environment variables were created in the Windows 
// operating system registry.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg32);
  CheckRegistry();
  Console.WriteLine();
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 4, part 1:
// Delete the environment variables created for this sample.
// This section demonstrates using Environment.SetEnvironmentVariable to delete an 
// environment variable.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg41);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarA, null);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarB, null, EnvironmentVariableTarget.Process);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarC, null, EnvironmentVariableTarget.User);
  Environment.SetEnvironmentVariable(myVarD, null, EnvironmentVariableTarget.Machine);
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 4, part 2:
// Check whether the environment variables were deleted in each target.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg42);
  CheckEachVariable();
//-------------------------------------------------------------------------------------
// Step 4, part 3:
// Check whether the User and Machine environment variables were deleted from the 
// Windows operating system registry.
//-------------------------------------------------------------------------------------
  Console.WriteLine(msg43);
  CheckRegistry();
  }
}
/*
This example produces the following results:

Step 1:
 Check whether the environment variables already exist in
 the various targets...

Process:
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.

User:
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.

Machine:
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.


Step 2:
 Set the environment variable for each target...

 (default): Set A_GETSET_ENVAR_SAMPLE = "exists in the default target (Process)"
  Process: Set B_GETSET_ENVAR_SAMPLE = "exists in Process"
    User: Set C_GETSET_ENVAR_SAMPLE = "exists in User"
  Machine: Set D_GETSET_ENVAR_SAMPLE = "exists in Machine"

Step 3, part 1:
 Display the environment variables in each target...

Process:
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE exists in Process.
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE exists in the default target (Process).

User:
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE exists in User.

Machine:
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE exists in Machine.


Step 3, part 2:
 Check whether the User and Machine environment variables
 were created in the Windows operating system registry...

"Environment" key:
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE exists in User.

"System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" key:
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE exists in Machine.


Step 4, part 1:
 Delete the environment variables created for this sample...

Step 4, part 2:
 Check whether the environment variables were deleted
 in each target...

Process:
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.

User:
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.

Machine:
 A_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 B_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 C_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.
 D_GETSET_ENVAR_SAMPLE doesn't exist.

Step 4, part 3:
 Check whether the User and Machine environment variables
 were deleted from the Windows operating system registry...

"Environment" key:
 Environment variable doesn't exist.

"System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" key:
 Environment variable doesn't exist.
*/

EnvironmentPermission

for the ability to read the names and values of environment variables if target is F:System.EnvironmentVariableTarget.Process (Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.EnvironmentPermissionAccess.Read),

or

for full access to environment variables if target is F:System.EnvironmentVariableTarget.User or F:System.EnvironmentVariableTarget.Machine (Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.PermissionState.Unrestricted).

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: