Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Návod: úpravy webů s funkcí FTP v aplikaci Visual Studio

Návod: úpravy webů s funkcí FTP v aplikaci Visual Studio

.NET Framework 4

Sada Microsoft Visual Studio vám umožní číst ze vzdáleného serveru a zapisovat na něj pomocí protokolu pro přenos souborů (protokol FTP). Nejčastější využití webového FTP prostoru je pro aktualizaci webových stránek na hostitelském webu, což je rychlejší než aktualizace souborů s použitím připojení protokolem HTTP. Po připojení k serveru FTP v aplikaci Visual Studio můžete vytvářet a upravovat soubory na těchto webech. Informace o protokolu FTP naleznete v části Webové projekty nasazované přes server FTP.

Mezi úkoly popsané v tomto návodu patří následující:

 • Použití protokolu FTP pro připojení na existující web z aplikace Visual Studio.

 • Vytváření a úpravy stránek pomocí protokolu FTP.

K dokončení tohoto návodu budete potřebovat:

 • Přístup do složky na serveru FTP, který podporuje rozhraní .NET Framework.

  Pokud máte přístup k existujícímu serveru FTP, tak jej můžete použít. Pokud například máte účet u nějaké komerční hostitelské služby, která poskytuje podporu technologie ASP.NET, můžete tento účet v tomto návodu použít. Jinak můžete nastavit počítač jako server FTP spuštěním internetové informační služby (IIS). Další informace o konfiguraci služby IIS jako serveru FTP naleznete v tématu Postupy: Vytváření a konfigurace webových projektů na serveru FTP ve službě IIS 6.0.

 • Oprávnění čtení a zápisu pro adresář FTP na serveru.

 • Volitelně virtuální kořen webu odkazující na umístění serveru FTP. To vám umožní testovat soubory, se kterými pracujete.

Pro účely tohoto návodu můžete použít lokální kopii služby IIS jako serveru FTP. Obvykle není nutné používat ke komunikaci s místní kopií služby IIS protokol FTP.

Chcete-li začít, připojte se k projektu serveru FTP z aplikace Visual Studio. Musíte znát FTP adresu serveru FTP a, pokud je to vyžadováno, musíte mít uživatelské jméno a heslo.

Přístup k projektu webu FTP

 1. V aplikaci Visual Studio v nabídce Soubor klikněte na příkaz Nový webový server.

 2. V dialogovém okně Nový web, v seznamu Umístění nejvíce vlevo klikněte na položku Server FTP a potom klikněte na tlačítko Procházet.

 3. V dialogovém okně Zvolte umístění do pole Server a Adresář zadejte příslušné informace.

  Pole Server odkazuje na název nebo IP adresu serveru FTP. Pole Adresář odkazuje na určitý adresář na serveru FTP, do kterého chcete umístit do obsah. Ve výchozím nastavení vás mnoho serverů FTP připojí do domovského adresáře, přestože v něm mohou být podadresáře nebo samostatný virtuální adresář, do kterého by měl být obsah vložen. Pokud tyto hodnoty neznáte, obraťte se na správce serveru FTP.

  Pro Port je nejběžnější hodnota 21, ale přesto byste si tuto hodnotu měli nechat potvrdit správcem serveru FTP.

 4. Prozkoumejte následující hodnoty:

  • Pasivní režim. Toto zaškrtávací políčko ponechejte nejdříve nezaškrtnuté. Pasivní režim je někdy požadován, pokud mezi vaším serverem a serverem FTP leží brána firewall.

  • Anonymní přihlašování Pokud vám poskytl správce serveru FTP uživatelské jméno a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka Anonymní přihlášení a potom do políček Uživatelské jméno a Heslo zadejte příslušné informace.

 5. Klikněte na tlačítko Otevřít.

  Sada Visual Studio se pokusí připojit k serveru FTP s použitím informací, které jste zadali. Pokud je připojení úspěšné, aplikace Visual Studio zobrazí název serveru FTP v programu Průzkumník řešení a zobrazí seznam souborů, které jsou již na webovém serveru FTP.

Poradce při potížích

Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte následující:

 • Pokud máte práva správce serveru, použijte Správce služby IIS k přidání práva zápisu do virtuálního adresáře serveru FTP. Neprovádějte to dříve, než nastavíte omezená oprávnění systému souborů NTFS u virtuálního adresáře, buď pomocí Správce služby IIS nebo v Průzkumníku Windows. Další informace získáte na webu Microsoft Technet vyhledáváním informací o zabezpečování serverů FTP.

 • Potvrďte správnost názvu serveru a adresáře.

 • Použijte adresu URL webu nebo serveru FTP v poli Server a pole Adresář ponechte prázdné.

 • Zkuste se připojit s povolenou volbou Pasivní režim. To vám často umožní získat přístup přes bránu firewall.

 • Zkontrolujte, zda na serveru FTP existuje adresář, který jste označili. Pokud používáte jako server FTP server služby IIS, nezapomeňte, že adresář je definován obvykle v adresáři ftproot, nikoli adresář wwwroot.

 • Obraťte se na správce serveru FTP pro informaci, zda je povoleno anonymní přihlášení. Pokud tomu tak není, ujistěte se, že máte pověření pro uživatelský účet, který má oprávnění k přístupu a změnám adresáře FTP.

Práce s webovými stránkami na serveru FTP je stejná jako práce s webovými stránkami na jiném webu. Jediným rozdílem je, že jsou soubory uloženy na serveru FTP, takže při otevírání nebo ukládání souborů jsou vyvolána připojení protokolu FTP.

Vytvoření stránky:

 1. V okně Průzkumník řešení klikněte pravým tlačítkem myši na název serveru FTP, klikněte na příkaz Přidat novou položku a vytvořte novou stránku Web Forms.

  PoznámkaPoznámka

  Pokud máte přístup k fyzické složce, která představuje server FTP, můžete ověřit, zda byl soubor ve složce vytvořen.

 2. Přepněte se do zobrazení Návrh.

 3. Ze skupiny Standardní v okně Panel nástrojů přetáhněte ovládací prvek Button a Label na stránku.

 4. Dvakrát klikněte na ovládací prvek Button.

 5. Soubor obsahuje kostru obslužné rutiny události Click ovládacího prvku tlačítko Button.

 6. Nahraďte obslužnou rutinu Click následujícím kódem:

  protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {  
    Label1.Text = "The FTP Web site is working!";
  }
  
 7. Uložte soubory.

Pokud byl web FTP nastaven tak, aby měl ekvivalentní web, můžete web otestovat zobrazením v prohlížeči.

Testování projektu webu FTP

 1. Stiskněte CTRL+F5.

  Aplikace Visual Studio vás požádá o umístění, do které má přejít. Umístění je uloženo jako část informace o konfiguraci webu.

 2. Zadejte adresu URL protokolu HTTP odkazující na server a virtuální webový adresář, který jste vytvořili v kapitole "Přístup k serveru FTP" dříve v tomto návodu.

  Adresa URL může vypadat například takto:

  http://<server>/ExampleFtpFiles

  PoznámkaPoznámka

  Umístění v prohlížeči můžete nastavit nebo změnit kdykoliv. Postup: v Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem myši na název webu a klikněte na příkaz Stránky vlastností. Na kartě Nastavení spuštění pod Server, klikněte na Použít vlastní server a potom do pole Základní adresa URL zadejte umístění.

  Stránka se zobrazí v prohlížeči.

 3. Zavřete prohlížeč.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft