Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ArrayList.GetEnumerator (Int32, Int32)

.NET Framework (current version)
 

Vrátí enumerátor pro rozsah prvků v ArrayList.

Obor názvů:   System.Collections
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual IEnumerator GetEnumerator(
	int index,
	int count
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index založený na počáteční ArrayList oddíl, který by měla odkazovat enumerátor.

count
Type: System.Int32

Počet prvků v ArrayList oddíl, který by měla odkazovat enumerátor.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.IEnumerator

IEnumerator Pro zadaný rozsah prvků v ArrayList.

Exception Condition
ArgumentOutOfRangeException

index je menší než nula.

- nebo -

count je menší než nula.

ArgumentException

index a count neurčují platný rozsah v ArrayList.

foreach Příkaz jazyka C# (for each v jazyce Visual C++ For Each jazyka Visual Basic) maskuje složitost čítačů. Proto pomocí foreach doporučujeme místo přímé manipulace s enumerátorem.

Enumerátory lze použít ke čtení dat v kolekci, ale nelze použít k úpravě zdrojové kolekce.

Zpočátku enumerátor je umístěn před první prvek v kolekci. Reset také přesune čítač zpět na tuto pozici. Na této pozici Current není definován. Proto je třeba zavolat MoveNext pro přechod čítače na první element kolekce před čtením hodnoty Current.

Current vrátí stejný objekt, dokud buď MoveNext nebo Reset je volána. MoveNext Nastaví Current na další prvek.

Pokud MoveNext předá konec kolekce, enumerátor je umístěn za poslední prvek v kolekci a MoveNext vrátí false. Pokud je enumerátor v této pozici, následná volání MoveNext rovněž vracejí false. Pokud poslední volání metody k MoveNext vrátil false, Current není definován. Chcete-li nastavit Current na první element kolekce znovu lze volat Reset následované MoveNext.

Čítač zůstává platný tak dlouho, dokud kolekce zůstane beze změny. Pokud jsou provedeny změny do kolekce, například přidání, úprava nebo odstranění prvků, je enumerátor nevratně neplatné a její chování není definováno.

Čítač nemá výhradní přístup ke kolekci. Proto výčet prostřednictvím kolekce není procedurou bezpečným postupu. Chcete-li zaručit zabezpečení vlákna během výčtu, můžete uzamknout kolekci během celého výčtu. Povolit shromažďování přístup k více vláken pro čtení a zápis, je nutné implementovat vlastní synchronizaci.

Tato metoda je operace O(1).

V rozhraní .NET Framework verze 1.0 a 1.1, enumerátor pro ArrayList Obálka vrácený Adapter Metoda považovány druhý argument jako horní mez, nikoli jako počet. V .NET Framework 2.0 druhý argument je správně považován za počet.

Následující příklad získá enumerátor pro ArrayList, a enumerátor pro rozsah prvků v ArrayList.

using System;
using System.Collections;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    ArrayList colors = new ArrayList();
    colors.Add("red");
    colors.Add("blue");
    colors.Add("green");
    colors.Add("yellow");
    colors.Add("beige");
    colors.Add("brown");
    colors.Add("magenta");
    colors.Add("purple");

    IEnumerator e = colors.GetEnumerator();
    while (e.MoveNext())
    {
      Object obj = e.Current;
      Console.WriteLine(obj);
    }

    Console.WriteLine();

    IEnumerator e2 = colors.GetEnumerator(2, 4);
    while (e2.MoveNext())
    {
      Object obj = e2.Current;
      Console.WriteLine(obj);
    }
  }
}

/* This code example produces
  the following ouput:
  red
  blue
  green
  yellow
  beige
  brown
  magenta
  purple

  green
  yellow
  beige
  brown
 */

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 10
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: