Grafika

O soutěži

 

Office jako bonus

 

Výhry

 

Zapojené aplikace

 

Pravidla soutěže

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují pořádání a průběh soutěže “100x telefon Nokia Lumia pro WP7 vývojáře” (dále jen „Soutěž“). Svou účastí v soutěži se účastník zavazuje dodržovat tato pravidla.

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Microsoft s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, PSČ: 140 00 IČ: 47123737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12821

a

společnost Nokia Czech Republic s.r.o., IČ: 62583328, DIČ: CZ62583328, se sídlem Praha 1, Prague City center, Klimentská 46/1216, PSČ 11002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33540

(dále jen „pořadatel“)

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky od 1. 2. do 31. 5. 2012 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) nebo do rozdání 100 telefonů Nokia Lumia.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které dovršily 15 let a jsou registrovány na Marketplace jako čeští vývojáři (země: Česká republika, individual, student nebo company). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společností pořadatelů.

Podmínky účasti v soutěži:

- vyplnění registračního dotazníku na webových stránkách soutěže www.msdn.cz/nokia

- umístění vlastní aplikace/aplikací pro Windows Phone na Marketplace a dosažení minimálně 50 stažení vložených aplikací v době od 1. 2.2012 do 31. 5. 2012.

- přihlášené aplikace musí být v rámci této soutěže jedinečné. Účastník je povinen si na stránkách soutěže ověřit, že v době přihlášení zamýšlené aplikace je tato svým nápadem unikátní. Pořadatel má právo duplicitní aplikace vyřadit ze soutěže. Nápad na aplikaci je automaticky přiřazen prvnímu přihlášenému dle data registrace aplikace na stránkách soutěže.

Aplikace musí dodržovat veškerá pravidla ochrany autorských práv, ochranných známek třetích stran, apod.

- do soutěže se budou počítat pouze aplikace umístěné na Marketplace od 1. 2. 2012 do 31. 5. 2012.

Součástí dotazníku jsou tyto informace: jméno a příjmení, LIVE ID/email, telefonní kontakt, název aplikace a rámcový popis aplikace.

Do soutěže je možné se registrovat jen úplným a pravdivým vyplněním výše uvedeného dotazníku. Při registraci je nutné vyjádřit souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle pravidel. Účastník svou registrací do soutěže vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat.

Výhry jsou rozděleny dle počtu úspěšně umístěných aplikací a počtu stažení aplikací, viz bod 6.

4. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Úkolem účastníků je napsat minimálně 2 aplikace pro Windows Phone, tyto umístit na Marketplace a dosáhnout minimálního počtu 50 stažení přihlášených soutěžních aplikací. Výherci budou odměňováni postupně v průběhu soutěže po splnění. Informovat o nároku na výhru bude pořadatel nebo soutěžící dle specifikace v bodu 6.

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE, NEPLATNOST

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny či z ní budou vyloučeny. O nezařazení a vyloučení ze soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes nesplnění podmínek pro účast v soutěži či přes jednání v rozporu s pravidly soutěže stala výhercem, nevzniká jí na výhru nárok. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

6. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhry v soutěži lze získat dle následující specifikace:

Výhra úroveň 1
alespoň 2 aplikace zveřejněné na Marketplace od 1. 2. 2012 a celkově alespoň 50 stažení těchto přihlášených aplikací – výherce obdrží tričko pořadatele

Výhra úroveň 2

Pokud je účastník registrován v Marketplace jako “Individual” nebo “Student”:
Alespoň 3 aplikace zveřejněné na Marketplace od 1. 2. 2012 a celkově alespoň 50 stažení těchto přihlášených aplikací – výherce obdrží telefon Nokia Lumia. Každý výherce může získat pouze 1 telefon Nokia Lumia, a to i v případě, pokud na Marketplace umístí více než 3 aplikace. (Například, pokud výherce umístí na Marketplace 6 aplikací a bude mít celkový počet stažení těchto aplikací 100, získává pouze 1 telefon.)

Pokud je účastník registrován v Marketplace jako “Company”:
Alespoň 5 aplikací zveřejněných na Marketplace od 1. 2. 2012 a celkově alespoň 100 stažení těchto přihlášených aplikací – výherce obdrží telefon Nokia Lumia. Každý výherce může získat pouze 1 telefon Nokia Lumia, a to i v případě, pokud na Marketplace umístí více než 5 aplikací. (Například, pokud výherce umístí na Marketplace 10 aplikací a bude mít celkový počet stažení těchto aplikací 200, získává pouze 1 telefon.)

Výhra Microsoft Office 2010
Pokud je účastník registrován v Marketplace jako “Individual” nebo “Student”:
Alespoň 3 aplikace zveřejněné na Marketplace od 1. 2. 2012 a celkově alespoň 50 stažení těchto přihlášených aplikací a tyto aplikace využívají službu Windows Azure – výherce obdrží Microsoft Office 2010.

Pokud je účastník registrován v Marketplace jako “Company”:
Alespoň 5 aplikací zveřejněných na Marketplace od 1. 2. 2012 a celkově alespoň 100 stažení těchto přihlášených aplikací a tyto aplikace využívají službu Windows Azure – výherce obdrží Microsoft Office 2010.

Započítává se celkový počet stažení všech Vašich soutěžních aplikací.

Výherci budou elektronickou cestou vyrozuměni na e-mail uvedený v registračním formuláři o možnosti vydání výhry a to po splnění podmínek pro výhru. Výhry budou zaslány doporučeně poštou na adresu, kterou soutěžící uvede při komunikaci.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhru ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit či bez náhrady zrušit.

Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky ani za technické problémy, které mohou být způsobeny v průběhu soutěže.

8. OSOBNÍ ÚDAJE A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastník svou registrací do soutěže vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby pořadatelé soutěže, společnosti MICROSOFT s.r.o. a Nokia Czech Republic s.r.o. byly oprávněny bezplatně zpracovávat a užívat v plném rozsahu osobní údaje účastníků, které budou získány v souvislosti s touto soutěží (tj. kontaktní údaje poskytnuté při registraci, v rozsahu jméno, příjmení, live ID/email, telefonní číslo, název aplikace, popis aplikace) a aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází zadavatele a využívány k marketingovým účelům, včetně zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb zadavatele a společností náležejících do skupiny Microsoft (jejichž aktuální seznam je přístupný na stránce http://www.microsoft.com/cze/info/disclaimer.mspx), a to až do doby odvolání tohoto souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván. Souhlas účastník uděluje pořadatelům na dobu 2 let. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Účastníci mají v souladu s § 11 a 21 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, jsou oprávněni požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o nich zpracovávány, a to bezplatně, mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat na http://www.microsoft.com/unsubscribe/unsubscribe.aspx?ln=csnebo v rámci odpovědi na každé obchodní sdělení zaslané emailem, a v případě domnělého porušení svých práv mají právo obrátit se na zadavatele, organizátora i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastí v soutěži dává účastník pořadatelům v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s pořízením a užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadateli v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadatelům tento souhlas bezplatně a bez věcného a jiného omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatelé snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Registrací do soutěže účastníci rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, názvu a popisu aplikace na webu soutěže http://msdn.microsoft.com/cs-cz/hh410158) a na blogu MSDN ( http://blogs.msdn.com/b/vyvojari/) a webu http://msdn.microsoft.com/cs-cz/hh410158

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže kdykoliv v průběhu konání soutěže.