Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudMediaContext.IngestManifests Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of bulk ingest manifests in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Bildirim
Public Overrides ReadOnly Property IngestManifests As IngestManifestCollection 
	Get
'Kullanım
Dim instance As CloudMediaContext 
Dim value As IngestManifestCollection 

value = instance.IngestManifests

Topluluk İçeriği

Show:
© 2014 Microsoft