Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
3 av 5 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue Method

Retrieves the value of a setting in the service configuration file.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Användning

'Deklaration
<SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Assert, UnmanagedCode:=True)> _
Public Shared Function GetConfigurationSettingValue ( _
	configurationSettingName As String _
) As String

Parameters

configurationSettingName

Type: System.String

The name of the configuration setting.

Return Value

Type: System.String

A String that contains the value of the configuration setting.
Exception typeCondition
RoleEnvironmentException

The configuration setting that was being retrieved does not exist.

Configuration settings for a role are defined in the ServiceDefinition.csdef file and the values for the settings are configured in the ServiceConfiguration.cscfg file. For more information about defining and configuring settings, see the following information:

The GetConfigurationSettingValue method can be used to retrieve the value that is defined in the ServiceConfiguration.cscfg file. The following code example shows how to get and write out the value for a setting called MySetting:


var settingValue = RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("MySetting"); 
Trace.WriteLine("The setting value is: " + settingValue, "Information");

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.