Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TaskCreationOptions Enumeration

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Specifies the options for creating tasks.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Användning
Dim instance As TaskCreationOptions

[FlagsAttribute] 
public enum TaskCreationOptions
/** @attribute FlagsAttribute() */ 
public enum TaskCreationOptions
FlagsAttribute 
public enum TaskCreationOptions

Member nameDescription
None Specifies no creation options.
ProtectedConfiguration Specifies that the task's configuration should be encrypted.

Development Platforms

Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8 Beta

Target Platforms


Build Date:

2012-06-07
Visa:
© 2014 Microsoft