Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

IIngestManifest.BlobStorageUriForUpload Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)
'Deklaration
ReadOnly Property BlobStorageUriForUpload As String 
	Get
'Användning
Dim instance As IIngestManifest 
Dim value As String 

value = instance.BlobStorageUriForUpload

Property Value

Type: System.String
The URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

This value is set by Media Services.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.